Posturi vacante


Anunt concurs - 15.01.2019 13-12-2018

Direcţia de Asistenţă Socială Arad organizează concurs în data de 15.01.2019 ora 10, proba scrisă şi în data de 17.01.2019, orele 10, proba interviu, la sediul instituţiei din Arad, str. Calea Radnei, nr. 250, în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a următoarei funcţii publice de execuţie vacante:

funcţia publică de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Juridic

Cerinţe:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999-privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Cerinţe specifice ocupării funcţiei publice:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul juridic, respectiv specializarea drept;

- minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Dosarele de concurs, întocmite în conformitate cu prevederile art. 49 din HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,cu modificările și completările ulterioare, vor fi preluate de secretarul comisiei de concurs la sediul instituţiei, la Compartimentul Resurse umane, în perioada 13.12.2018-03.01.2019, între orele 9 -12.

Dosarele de înscriere la concurs vor conţine:

 • formularul de înscriere la concurs - pus la dispoziția candidaților, la sediul instituției, la Compartimentul Resurse umane sau pe site-ul instituției: www.dasarad.ro
 • curriculum vitae, model comun european;
 • copia actului de identitate
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar ;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele necesare, în vederea participării la concurs, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale. care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei actului de identitate care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail: resurse.umane@dasarad.ro

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formatul standard al adeverințelor care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor este cel prevăzut de anexa 2 din H.G.R nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, iar în cazul adeverințelor cu un alt format decât cel menționat, acestea trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

- adresa de corespondență: Arad, Calea Radnei nr. 250, Compartimentul Resurse umane

- telefon: 0257220212

- adresa de e-mail: resurse.umane@dasarad.ro

- persoana de contact: Kiss Carina-consilier-Compartiment Resurse umane

 

Concursul constă în:

 • selectarea dosarelor de înscriere - în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă - programată în data de 15.01.2019, ora 10,00;
 • interviul – programat în data de 17.01.2019, ora 10,00

Relaţii suplimentare se obţin de la Compartimentul Resurse Umane, telefon 0257/ 220212 şi pe site-ul www.dasarad.ro

 

Atașamente

Concurs - 20.12.2018 28-11-2018

Direcţia de Asistenţă Socială Arad organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale de execuţie vacante, în data de 20.12.2018 ora 10:00 proba scrisă şi în data de 24.12.2018 ora 10:00 interviul, la sediul instuției (Arad, calea Radnei, nr. 250) după cum urmează:

4 posturi de infirmieră

Cerinţele generale necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor contractuale sunt prevăzute de art. 3 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română scris şi vorbit;
 • vârsta minimă de 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

Creşa nr.1

2 posturi infirmiere – pe durată nedeterminată

- nivelul studiilor – studii generale

- curs infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii;

- vechime în muncă: 2 ani

Creşa nr.16

2 posturi infirmiere – pe durată nedeterminată

- nivelul studiilor – studii generale

-  curs infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, cu aprobarea Ministerului

- vechime în muncă: 2 ani

Conform art.6 al Hotărârii nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrire la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:.

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului solicitate de instituţia publică;
 • carnet de muncă sau, după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;.
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
 • să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează ;
 • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • Candidații vor depune la dosarul de concurs aviz psihologic.
 • Adeverinţă care să atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele depuse la dosarul de concurs vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul se va desfășura la sediul instituției, Calea Radnei, nr. 250, și va consta dintr-o probă scrisă şi interviu, pentru candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei (Calea Radnei, nr. 250) - Compartimentul Resurse umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv până în data de 13.12.2018, între orele 9.00-12.00

- Selectarea dosarelor de înscriere se face în termen de maximun 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

- Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afişează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru selectarea dosarelor.

- Proba scrisă în data de 20.12.2018, ora 10,00

- Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

- Notarea probei scrise şi a interviului, după caz, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

- După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

- Soluţionarea contestaţiilor: în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor

- Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor pentru ultima probă.

 

Relaţii suplimentare se obţin de la sediul instituţiei (Calea Radnei, nr. 250) - Compartimentul Resurse umane, telefon 0257/220212.

 

Concursul a fost publicat şi în:

- Monitorul Oficial al României Partea III-a

- pe portal posturi.gov.ro

- presa locală

- la sediul instituției

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

Afişat pe site-ul instituției, www.dasarad.ro, azi 28.11.2018

 

DIRECTOR GENERAL,

OANA PÂRVULESCU

 

Atașamente

Concurs pentru ocupare posturi vacante - 12.12.2018 23-11-2018

In data de 12.12.2018, ora 10, se organizeaza la sediul instituţiei, str. Calea Radnei nr. 250, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, personal contractual.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească conditiile generale, conform art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare si anume :

 • cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română scris şi vorbit;
 • are vârsta minimum de 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică îmfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2 posturi infirmiera – perioadă nedeterminată

 • Cerinte si conditii de participare:
 • studii generale
 • program de lucru pe ture inclusiv tura de noapte
 • minim 2 ani vechime in munca
 • domiciliu in municipiul Arad
 • curs de calificare sau experienta in domeniul ingrijirii batranilor constitue avantaj

3 posturi ingrijitoare – perioadă nedeterminată

Cerinte si conditii de participare:

 • fara conditii de studii
 • program de lucru pe ture
 • fără condiții de vechime
 • domiciliu in municipiul Arad

2 posturi spalatoreasa – perioadă nedeterminată

Cerinte si conditii de participare:

 • fara conditii de studii
 • program de lucru pe ture
 • fără condiții de vechime
 • domiciliu in municipiul Arad

2 posturi muncitor necalificat bucatarie – perioadă nedeterminată

Cerinte si conditii de participare:

 • minim studii generale
 • program de lucru pe ture
 • fără condiții de vechime
 • domiciliu in municipiu Arad

1 post muncitor calificat – electrician

Cerinte si conditii de participare:

 • diploma de absolvire a scolii generale sau scoala profesionala
 • certificat de calificare pentru meseria de electrician
 • 6 ani vechime in meserie
 • domiciliu in municipiul Arad

Concursul va consta în probă scrisă din bibliografia recomandata, probă practică și interviu.

Dosarele de înscriere la concurs vor conţine:

Cerere participare la concurs;

CV ;

Acte de studii (original şi copie);

Buletin de identitate/carte de identitate(original şi copie);

Certificat de naştere, de căsătorie(original şi copie);

Certificat de cazier judiciar;

Carnet de muncă sau alt act care sa ateste activitatea anterioara;

Adeverinta privind activitatea de dupa 01.01.2011;

Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate a candidatului cu avizul unui medic psihiatru.

Dosarele se depun la sediul instituţiei din Arad, Calea Bodrogului nr.2, compartimentul resurse umane, până la data de 29.11.2018, ora 16.

 

 

 

DIRECTOR,

dr. Popa Fira