Serviciul Protecţia copilului şi familiei

 

Calea Radnei nr. 250

Tel: 0257 – 270582

Serviciul desfăşoară activităţi de identificare, monitorizare a familiilor şi copiilor aflaţi in dificultate, de prevenire a situaţiilor de risc, de prevenire a abandonului şi separării copilului de familia sa, precum şi alte acţiuni care vizează respectarea drepturilor copilului.

Serviciul oferă asistenţă şi sprijin familiilor cu copii care, din cauza sărăciei, consumului de alcool, sau a unui comportament deviant, nu respectă în mod corespunzător drepturile copilului şi nu îşi îndeplinesc obligaţiile părinteşti.

Serviciul coordonează activitatea celor două birouri din subordine: Birou integrare socială pentru copii și tineri și Birou protecția copilului.

Birou integrare socială pentru copii şi tineri coordonează și îndrumă metodologic activitatea Căminului social,a Centrului de reabilitare socio-profesională CREATIV şi a Compartimentului activităţi protejate CLĂBUCET pentru tineri cu dizabilităţi.

Centrul de reabilitare socio-profesională CREATIV

Calea Radnei nr. 250,

Tel: 0257-275741

Centrul de reabilitare socio-profesională CREATIV iniţiază şi facilitează schimbări menite să susţină implementarea unor programe socio-profesionale eficiente care se adresează tinerilor cu dizabilităţi în vederea integrării sociale şi profesionale şi a obţinerii unor locuri de muncă pe piaţa muncii sau în unităţi protejate.

Atelierul protejat CREATIV asigură următoarele tipuri de servicii:

Centrul CREATIV îşi aduce aportul în dezvoltarea abilităţilor personale şi interpersonale cum ar fi: comunicare, relaţionare, inteligenţa emoţională, în creşterea stimei de sine şi a auto conştientizării, în gestionarea comportamentului şi reducerea stresului, în dezvoltarea capacităţilor cognitive prin stimularea atenţiei, imaginaţiei şi a gândirii;

Scopul ergoterapiei este de a le reda tinerilor independenţa fie dându-le posibilitatea să se adapteze la deficitul lor, fie participând la ameliorarea stării lor.

Cu ajutorul ergoterapiei tânărul învaţă să se descurce în viaţa de zi cu zi cu cât mai puţin ajutor posibil. Acest lucru este foarte important ca el să poată fi independent şi să nu fie o împovărare pentru familia sa.

Producţia Atelierului protejat CREATIV:

Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi trebuie considerată ca un continuum de servicii, pornind de la servicii de minimă complexitate, până la necesitatea de a folosi tehnici avansate a unei echipe profesionale cu un grad înalt de specializare, adresate acolo unde dizabilitatea şi efectele acesteia sunt atât de severe, încât rezultatele pozitive pot fi aşteptate doar prin implicarea acestui tip de resurse.

Compartiment activităţi protejate CLĂBUCET

Piaţa Uta bloc U2 parter,

Tel: 0257-244636

Compartimentul oferă servicii de spălătorie pe bază de taxă specială pe servicii.

Spălătoria CLĂBUCET îşi propune să dezvolte în viitor o activitate sustenabilă oferind persoanelor fizice şi juridice servicii de spălat şi călcat rufe, servicii prestate de persoane cu dizabilităţi şi persoane defavorizate social, în vederea dezvoltării abilităţilor operaţionale a acestora şi a creşterii stimei de sine. Acest proiect îşi propune să crească nivelul de autosustenabilitate şi integrare socială a beneficiarilor având ca fundament principiile de reabilitare centrate pe persoană.

Căminul social

Str. Conduraşilor bloc 61, scara B

Tel: 0257 – 257869

Căminul oferă cazare temporară şi sprijin pentru integrarea socială a tinerilor care provin din instituţii de ocrotire din municipiul şi judeţul Arad, prin sprijin material, îndrumare în vederea orientării profesionale şi găsirea unui loc de muncă, precum şi prin organizarea de diverse programe de intervenţie educativ-formative.

Birou protecţia copilului

Activitatea biroului este aceea de identificare și monitorizare a copiilor aflați în dificultate, de prevenire a abandonului școlar, precum și alte activități care vizează respectarea drepturilor copiilor. O altă activitate principală este aceea de coordonare a activității creșelor şi a Complexului Curcubeu.

Complex CURCUBEU

Str. Cuza Vodă nr. 1

Tel: 0257 – 280072

Complexul CURCUBEU este un centru de zi pentru copii, având rolul de a asigura menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi, pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, precum şi prevenirea abandonului şcolar şi sprijinirea copiilor de a obţine rezultate şcolare cât mai bune.  Educaţia copiilor se efectuează în spirit intercultural.

 

Obiectivul centrului este atragerea către şcoală a copiilor şi tinerilor proveniţi din familii şi grupuri dezavantajate în special a copiilor romi, pentru a-şi completa şi definitiva educaţia obligatorie şi pentru a participa la educaţia interculturală, educaţie care promovează toleranţa, înţelegerea, recunoaşterea şi integrarea deosebirilor în scopul dezvoltării unor relaţii interetnice armonioase. Prin activităţile centrului se urmăreşte, de asemenea, prevenirea separării copilului de părinţii săi; consilierea şi îndrumarea părinţilor sau altor ocrotitori legali cu privire la drepturile şi obligaţiile părinteşti şi modul lor de exercitare; pregătirea extraşcolară a copiilor în vederea îmbunătăţirii rezultatelor şcolare.

 

Centrul oferă programe de educaţie interculturală, adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor; activităţi recreative şi de socializare; consiliere psihologică şi orientare şcolară şi profesională; asigurând copiilor din cadrul centrului de zi condiţii materiale (masa de prânz) şi educative pentru creşterea stimei de sine, încrederii în forţele proprii, identificării pozitive cu grupul de apartenenţă şi creşterea capacităţii de a lua decizii şi de a găsi soluţii la problemele cu care se confruntă.

Creşele din municipiul Arad

Str. Patria nr. 3-5,

Str. Frunzei nr. 2,

Str. Izei nr. 1,

Str. Predeal nr. 3,

Str. Griviţei nr. 17,

Aleea Tomis F.N.

Cele 6 creşe au ca obiectiv acordarea serviciilor de îngrijire şi supraveghere a copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 luni – 4 ani, din municipiul Arad cu suportarea de către părinţi sau întreţinătorii legali a cheltuielilor de întreţinere, cheltuieli stabilite prin acte normative. Creşele dezvoltă programe de educație timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare a copiilor, oferă servicii de consiliere și sprijin a familiei, servicii de petrecere a timpului liber, asigură hrana zilnică, prin oferirea unei alimentații corespunzătoare. Personalul creșelor colaborează cu părinții și cu întreținătorii legali pentru sprijin în îndeplinirea corespunzătoare a responsabilităților parentale. De asemenea se ocupă de evaluarea periodică a performanțelor fiecărui copil.

Submeniu